Estimado investigador : Este espacio se ha creado para resaltar, conocer y promover las temáticas sobre las cuales está investigando actualmente. Todo ello para generar sinergias y estar al tanto de las tendencias y dinámicas acerca de la Tecnología e Innovación Educativa. 

 

seoforumsues
seoforumsues
Grupo: Registrado
Registrado: 2021/05/21
New Member

Acerca de Mí

עבודות תמלול {שווה|טובה|שווה משהו|זהה|כדאי} {מה|דבר|מהו|כל מה|העובדות|מהם|הדבר|איך} {תרצה|תשאף|תבקש} לתמליל {שלכם|שלך|של החברה שלכם|שלנו|של העסק|של החברה|של העבודה|של העסק שלכם} {וצריך|ומומלץ|וחשוב|וחייב} {מה|דבר|מהו|כל מה|העובדות|מהם|הדבר|איך} {יכול|מסוגל|יוכל|יהיה מסוגל|עשוי|יהיה יכול|עלול|כשיר} להשפיע {על|אודות|על גבי|בדבר|על אודות|לגבי|בעניין|בנושא} {השירות|ההעברה|ההובלה|התהליך}
{מה|דבר|מהו|כל מה|העובדות|מהם|הדבר|איך} {מטרת|רעיון|מהות|מוקד} התמלול? {אם|במידה ו|כאשר|והיה אם|במקרה ש|במידה ש|האם|למקרה} {אתה|כל אחד|החברה שלך|העסק שלך|אני} זקוק לעיבוד {אמין|אמין ומקצועי|נאמן|מדויק} {מאוד|ביותר|עד מאוד|במיוחד|בהחלט|ממש|לחלוטין|יותר}, מלה במילה, {של|מסוג|שהיא|מטעם|ששייך ל|השייך|הנקרא|המתקיימות מטעם} הראיון בטקסט, {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} {שאתם|שהינכם|אנחנו|מתחיל|שאתה|שאנחנו|אנו} {קל|פשוט|נוח|קל מאוד|נגיש|יותר קל} {חשוב|חיוני|מומלץ|כדאי|חשוב מאוד|נחוץ|צריך|ראוי} לתמצת {אותו|את הדבר|את השיער|את החפץ|את הדירה|אודותיו|את הפעילות|את המקום} לסדרה {של|מסוג|שהיא|מטעם|ששייך ל|השייך|הנקרא|המתקיימות מטעם} {נקודות|פיסות|מאפיינים|דוגמאות} תבליט? {אם|במידה ו|כאשר|והיה אם|במקרה ש|במידה ש|האם|למקרה} {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש} {קל|פשוט|נוח|קל מאוד|נגיש|יותר קל} {גורם|מביא|מדרבן|משאב|אדם|דוחף|כלי|פקטור} {המבוקש|שהוזמן|הנדרש|הפופולארי|הדרוש} להתייחסות {מהירה|זריזה|מתוכננת|בטוחה|מיד|מיידית|מאובטחת} {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} {שהדבר|שזה|שהתהליך|שדבר זה} {משהו|דבר|דבר חשוב|רעיון|פרויקט|מוצר|אתר|פריט} שתצטרך {להתייחס|לתת את הדעת|להפנות תשומת לב|להתנהג} {אליו|אליהם|אל עורך הדין|לשם|לחדר} {שוב|עוד פעם|שוב פעם|ושוב|בחזרה|פעם נוספת|שוב ושוב|חזור} ובפירוט מדויק? {דורש|מצריך|עורך|לוקח|מחייב|

Redes Sociales
Actividad de Miembro
0
Publicaciones en el Foro
0
Temas
0
Preguntas
0
Respuestas
0
Comentarios a Preguntas
0
Me gusta
0
Me gusta Recibidos
0/10
Rating
0
Publicaciones en el Blog
0
Comentarios en el Blog
  
Trabajando

Por favor Iniciar Sesión ó Registro